گفتگوی زنده : عقیم سازی یا یوتانایز (مرگ با ترحم)

یکشنبه 26 تیر 1401 ساعت 15:48
گفتگوی زنده : عقیم سازی یا یوتانایز (مرگ با ترحم)

بررسی راهکارهای علمی مدیریت جمعیت حیوانات شهریبا حضور :
✅ فریبز افروزی
دکترای دامپزشکی ( بورد تخصصی جراحی)

✅ مجتبی طباطبایی
پژوهشگر اخلاق محیط زیست

✅ مهدی نعمتی
فعال محیط زیست و کارشناس مدیریت پسماند

🎯 پنجشنبه 23 تیرماه  /  ساعت 21 / از صفحه پیج پسماند ایران