شهرداری مسئولیتی در قبال پسماندهای پزشکی ندارد

سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 12:29
شهرداری مسئولیتی در قبال پسماندهای پزشکی ندارد
 رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: شهرداری طبق قانون مدیریت پسماند مسئول بی خطرسازی و دفع پسماندهای پزشکی نیست.


به گزارش #پسماندایران، زهرا صدراعظم نوری درجریان بررسی مصوبه اصلاحیه «تعیین بهای خدمات و چگونگی اعمال نظارت بر جمع آوری و دفع پسماندهای ویژه پزشکی»گفت :برای تغییر رویکرد لازم است سازو کار تغییر ،فراهم شود.زمانی می‌توانیم تغییر ایجاد کنیم که در ذهن مسوولان اجرایی تحول رخ دهد.نقطه نظرات خود را درباره حوزه خدمات شهری به شهردار تهران اعلام کردم و می‌خواهم که به آن‌ توجه جدی شود.
وی با اشاره به انواع پسماند اظهار کرد: دو نوع پسماند عادی و ویژه وجود که ویژه شامل پزشکی،کشاورزی و‌ صنعتی است. طبق قانون مدیریت پسماند مصوب سال 83، قانونگذار به خوبی مسئولیت پسماندهای مختلف را مشخص کرده است. بر اساس این قانون شهرداری‌ها مسئول جمع‌آوری، امحا، دفن و... زباله‌های عادی و مسوول پسماندهای ویژه، تولید کننده است.
نوری اضافه کرد:در این میان نقش شهرداری تهران تسهیل‌گری و حمل و‌دفن زباله‌ها ویژه بعد از عادی‌سازی در سلول‌های بهداشتی آن هم به طور موقت برای حفظ بهداشت عمومی است. قرار نیست هر اتفاقی که در شهر رخ می دهد مدیریت شهری پاسخگو باشد.شهرداری تهران مسوول بی‌خطر سازی زباله پزشکی نیست.
وی در ادامه با اشاره پیشنهاد ارسالی شهردار تهران در مورد دفع پسماندهای پزشکی گفت: این پیشنهاد فقط یک تبصره بود اما کمیسیون آن را به دو ماده و 8تبصره تبدیل کرد.
نوری در ادامه این لایحه را قرائت کرد که به شرح زیر است:
نظر به اهمیت موضوع حفظ و ارتقاء بهداشت و سلامت عمومی آحاد مردم در قوانین و مقررات موضوعه کشور به ویژه الزامات قانون اساسی ایران در این خصوص و با عنایت به مفاد بندهای دوم (2)، سوم (3) و چهارم (4) ماده هفتاد و یکم (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1373/03/01 و اصلاحات بعدی آن و مفاد بندهای دوم (2) و پانزدهم (15) و تبصره چهارم ذیل بند دوم ماده پنجاه و پنجم (55) قانون شهرداری و مفاد بند دوم از موضوع ماده یکم (1) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367 و نیز مفاد بندهای دوم و سوم از جزء "ب" و جزء "ج" ماده دوم (2) و مواد پنجم (5)، هفتم (7) و سیزدهم (13) قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383/02/20 مجلس شورای اسلامی و نیز مواد یازدهم (11) و سی و ششم (36) آییننامه اجرایی قانون مذکور و در راستای تحقق مستندات قانونی صدرالذکر و ارتقاء امکان نظارت بر عملکرد واحدهای تولید کننده پسماندهای ویژه در محدوده شهر تهران از طریق اعمال سیاستهای بازدارنده و تشویقی مناسب با هماهنگی و همکاری تمامی دستگاههای اجرایی ذیربط و همچنین استفاده از قابلیت مشارکتهای مردمی به ویژه نهادهای مدنی، محلی و تخصصی و با استناد به مفاد ماده ششصد و هشتاد و هشت (688) قانون مجازات اسلامی، در صورتی که واحدهای تولیدکننده پسماند ویژه (بر اساس موضوع بندهای دوم، سوم ، چهارم و پنجم ذیل بخش "ب" از ماده دوم قانون مدیریت پسماندها) در انجام تکالیف قانونی خود مبتنی بر تبدیل پسماندهای ویژه به پسماندهای بیخطر پزشکی تخلف ورزند و یا امکان بی خطرسازی را نداشته باشند، به منظور تلاش در جهت جلوگیری از آلودگی معابر و فضاهای عمومی به مواد خطرناک و غیربهداشتی مرتبط با پسماندهای یاد شده، شهرداری تهران موظف است گزارش و مستندات لازم را با قید مسئولیت دستگاههای اجرایی مسئول و ناظر بر واحدهای تولیدکننده ذیربط تهیه و به سازمان محیط زیست و مراجع قضایی مربوط اعلام و ارائه کند.
ماده دوم :
نظر به اهمیت حفظ و ارتقاء بهداشت عمومی و سلامت شهروندان تهرانی، رعایت و توسعه استانداردهای زیست محیطی و همکاری با درمانی بهداشتی و بیمارستانی، شهرداری تهران (سازمان مدیریت پسماند) مجاز است در صورت تمایل واحدهای تولیدکننده پسماندهای ویژه (پزشکی، صنعتی و کشاورزی) با رعایت قوانین و مقررات موضوعه (با لحاظ این که عادیسازی، جمعآوری و حمل این گونه پسماندها بر عهده شهرداری تهران نمیباشد و صرفاً به صورت موقت و جهت حفظ بهداشت عمومی فضاها و معابرعمومی انجام میگردد) پسماندهای تولیدی آنها را توسط پیمانکاران واجد شرایط بخش خصوصی (تحت نظارت سازمان مدیریت پسماند) جمعآوری و حمل نماید. جمعآوری و حمل پسماندهای مزبور میبایست به صورت بستهبندی و با رعایت کامل شرایط بهداشتی و مطابق دستورالعملهای ابلاغی انجام گردد و به منظور جبران بخشی از هزینههای مترتبه (هزینههای اجباری به شهر و شهرداری) مصوبه "تعیین بهای خدمات و چگونگی اعمال نظارت بر جمعآوری و دفع پسماندهای ویژه پزشکی، صنعتی و کشاورزی در شهر تهران" ابلاغی به شماره 18237/1003/160 به تاریخ 1386/10/30 و اصلاحیههای آن به شماره ابلاغیههای 24065/1839/160 به تاریخ1392/11/13 و 8876/2205/160 به تاریخ 1395/04/19 به شرح ذیل اصلاح می شود:
ـ هزینه جمع‌آوری و حمل پسماندهای پزشکی خطرناک به ازای هر کیلو گرم مبلغ چهار هزار و چهارصد (4400) ریال
ـ هزینه جمع‌آوری و حمل پسماندهای پزشکی بیخطر شده به ازای هر کیلو گرم مبلغ دو هزار (2000) ریال.
ـ هزینه جمع‌آوری و حمل پسماندهای صنعتی و کشاورزی، مبلغ یک هزار و ششصد (1600) ریال.
ـ بابت دفن بهداشتی پسماندهای پزشکی در سلول دفن بهداشتی که میبایست مطابق دستورالعملهای مربوط انجام پذیرد، علاوه بر مبالغ مندرج در بندهای (1 الی 3)، مبلغ چهار هزار و هشتصد (4800) ریال به ازای هر کیلو گرم دفن بهداشتی برای پسماندهای مذکور محاسبه و دریافت شود.
ـ پس از استقرار سیستم زباله سوز مرکز ی توسط وزارت بهداشت، بخش خصوصی واجد شرایط و یا شهرداری تهران، هزینه امحاء پسماندهای ویژه با استفاده از روش زباله سوز، مبلغ هجده هزار (18000) ریال به ازای هر کیلو گرم تعیین میگردد. این مبلغ علاوه بر مبالغ مندرج در بندهای 1 الی 3 محاسبه و دریافت میشود.
تبصره یکم (1):
با عنایت به ماده سیزده (13) قانون مدیریت پسماند مصوب سال 1383 و ماده یازده (11) آییننامه اجرایی آن مبنی بر ممنوعیت مخلوط کردن پسماندها پزشکی با سایر پسماندها و الزام جداسازی آنها در محل، در صورت مشاهده عدم تفکیک، شهرداری تهران (سازمان مدیریت پسماند) موظف است نسبت به تنظیم صورتجلسه و ارجاع آن به مراکز قضایی بر اساس این مصوبه اقدام نماید و کلیه پسماندهای مخلوط شده را به عنوان پسماند ویژه تلقی و هزینههای مربوطه را بر اساس ماده دوم این مصوبه محاسبه و اخذ کند.
تبصره دوم (2):
شهرداری تهران (سازمان مدیریت پسماند) موظف است پس از تهیه و ارسال صورتحساب ماهیانه برای هر یک از مراکز مذکور نسبت به دریافت بهای خدمات پسماندهای موضوع ماده دوم این مصوبه اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت مبلغ صورت حساب ارسالی در موعد مقرر، وفق ماده هفتاد و هفتم (77) قانون شهرداری ها مطالبات خود را پیگیری کند.
تبصره سوم (3) :
شهرداری تهران موظف است ضمن اعمال پیگیری درخصوص اجرای ماده ششم (6) قانون مدیریت پسماندها و تبصره ذیل آن مبنی بر تکلیف سازمان صدا و سیما، سایر رسانهها و دستگاههای اجرایی ذیربط در اطلاعرسانی به شهروندان با هدف آگاهسازی عموم شهروندان از خطرات و اثرات سوء بهداشتی ناشی از عدم تفکیک پسماندهای ویژه از عادی به منظور جذب مشارکتهای اجتماعی و استفاده از قابلیتهای نظارتی مردم (به ویژه شورایاری محلات و سازمانهای مردم نهاد تخصصی ذیربط)، در صورت ارائه گزارش و مستندات لازم توسط شهروندان درخصوص انجام تخلف توسط واحدهای تولیدکننده پسماند ویژه، نسبت به تشکیل پرونده و اعمال پیگیری حقوقی از طریق مراجع ذیصلاح قانونی در جهت تحقق مفاد این مصوبه اقدام نماید.
تبصره چهارم (4):
شهرداری تهران موظف است در جهت تحقق مفاد این مصوبه، اجرای قانون، ضوابط و مقررات مدیریت پسماند نسبت به فراهم آوردن شرایط تعلیم و آموزش نیروهای نظارتی خود در حوزه خدمات شهری به منظور قرار گرفتن در ردیف ضابطین قوه قضایی برابر ماده سی و ششم "آیین نامه اجرایی قانون مدیرت پسماندها" هماهنگی لازم را با مراجع ذیربط معمول نماید.
تبصره پنجم (5):
شهرداری تهران موظف است در راستای اجرای بند "ط" مصوبه ساماندهی راه کارهای حقوقی و اجرایی برخورد با متخلفین بخش، دفع، حمل و امحاء غیرمجاز و نامناسب پسماندهای عادی در فضاها و معابر عمومی شهر تهران" ـ تصویبی در پنجاه و پنجمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوقالعاده شورای اسلامی شهر تهران ـ ابلاغی به شماره 15027/973/160 به تاریخ 05/09/86 شورای اسلامی شهر تهران، هماهنگیهای لازم با دستگاه اجرایی مسئول و ذی ربط با واحدهای تولیدکننده پسماندهای ویژه را به عمل آورد.
تبصره ششم (6) :
شهرداری تهران موظف است در مرحله صدور پایان کار ساختمانی برای کلیه واحدهای تولید کننده پسماندهای ویژه اعم از پزشکی، صنعتی و کشاورزی به ویژه واحدهای تولیدکننده عمده، با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تأمین فضای کافی و مناسب جهت نگهداری موقت، تفکیک و بیخطرسازی پسماندهای پزشکی به ویژه به عنوان یکی از ضوابط فنی اطمینان حاصل نماید.
تبصره هفتم (7):
شهرداری تهران موظف است گزارش اقدامات انجام گرفته درخصوص حسن اجرای این مصوبه را هر شش ماه (6) یکبار به شورای اسلامی شهر تهران، ارائه نماید.
تبصره هشتم (8):
به موجب این مصوبه کلیه مصوبات قبلی شورای اسلامی شهر تهران درخصوص مصوبات "تعیین بهای خدمات و چگونگی اعمال نظارت بر جمعآوری و دفن پسماندهای ویژه پزشکی، صنعتی و کشاورزی در شهر" از زمان ابلاغ ملغی و این مصوبه ملاک عمل است.